Họ và tên: Phạm Duy Anh – Tổng giám đốc

ĐT: +842436500602 / 109

Email: anhpham@quangtrungcorp.com.vn


Họ và tên: Phạm Cao Hiệp – Đồng sáng lập

ĐT:+842436500602 / 122

Email: hiep.pham@quangtrungcorp.com.vn